آجرهای نمای خشک

روش های زیادی برای نصب آجر بر روی دیوارها با برخی از لوازم جانبی وجود دارد. اما از همه این روشها عملکرد یکسان است. در این سیستمها سه قسمت نامگذاری شده است.
براکتهایی که به ساختار سیستم متصل شده اند. ساختار هر سیستمی که متصل می شود. براکت های آجری در این قسمت باید توجه داشته باشیم که فلز مقاوم در برابر آن انتخاب شده است تا از آسیب محیط زیست جلوگیری کند. آجر در هر سیستم متفاوت است.
با این وجود ما سیستم های زیادی در نمای خشک داریم اما در هر طراحی باید به جزئیات و نیازهای طراحی توجه کنیم تا بهترین روش برای پروژه.
در گروه کارخانه نماچین سیستمهای مختلفی برای توسعه مهندسی نمای خشک در ایران ارائه می دهیم.

آجر نما
آجر نما
آجر نما
فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran