آجرهای فرمیک

آجرهای فرمیک شـاید به تعبیری کهن ترین نوع اجر باشـد به این سـان که آجرهای کلی را بدون اسـتفاده از قالـب بـا دسـت فـرم می دادند. امروزه با به هر آنچه که خارج از فرم مکعب باشـد اجر فرمیک اطلاق می شـود. از خصوصیـات منحصـر بـه فـرد در اسـتفاده از نـوع آجـر هـا ایجـاد فرم هـای متنوع و جـذاب بدون اعمال تغییر در سـاختار آجـر و تحمیل هزینـه بسـیار و اتلاف وقـت زیـاد پـروژه می باشـد. بـا پیشـرفت تکنولـوژی قالـب زنـی و اسـتفاده از پرس هـای اکسـترودی تنـوع بسـیار زیـادی در ایـن نـوع اجر در دسـترس می باشـد. گروه کارخانجات آجر نماچین بـه بهره گیـری از مدرن تریـن پرس هـای هیدرولیکـی و اکسـترودری این امـکان را برای طراحـان و سـازندگان فراهـم کـرده اسـت تـا بـرای نیازهـای مختلـف اقـدام به تهیـه قالب های مختلـف مناید.

آجر نما
فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran