آجرهای رستیک

آجرهای رستیک آجریه عنوان یک متریال کهن تاثیر اثرات جوی بر روی خود را به صورت خوردگی های سطحی نمایان می کند که میتوان آن را به نشستن گرد پیری بر چهره آجر توصیف کرد. البته در آجرهای مدرن به دلیل نوع پرس و پخت یا کوره های جدید کمتر شاهد این فرسایش سطحی هستیم. اما با روی کار آمدن سبکهای پست مدرن و بروتالیسم توجه به این زبر ی سطح بیشتر شد و طراحان تمایل پیدا کردند تا از آجرهای استفاده کنند تاحال و هوای کهن سالی به خود داشته باشد. استفاده از این نوع آجرجس اصالت بیشتری به بنا می بخشد. تکنیکهای متنوعی برای رستیک کردن آجر وجود دارد که هر کدام سطحی متفاوت ایجاد می کند. بخش تحقیق و توسعه گروه کارخانجات آجرنماچین با پژوهش در این روش ها اقدام به تولید انواع مختلف رستیک کرده است تا حس و حال جذایی برای این نوع آجرها ایجاد کند و دست طراحان را برای انتخاب باز بگذارد.

 

آجر نما
آجر نما

RS-N44

آجر نما

RS-N12

آجر نما

RS-N14

آجر نما

RS-N21

فهرست
EnglishSaudi ArabiaIran